Eesti Relvaomanike Liit esitas 15.11.2023 Siseministeeriumile pöördumise seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel.

Siseministeerium saatis 29.12.2023 meile oma vastuskirja.

Siseministeerium väidab oma vastuses, et kõikidele pöördumises esitatud küsimustele vastamine ei ole nende pädevuses, kuid “selgitab Relvaseadusega seonduvat”, kopeerides vastusesse ümber seaduses kirjas olevat protseduuristikkku ja nõudeid, mis on igale relva(soetamis)loa taotlejale üldiselt teada.

Muuhulgas viidatakse vastuses Euroopa Nõukogu direktiividele 91/477/EÜ ja 2021/5552, mis sätestavad, et liikmesriigid lubavad tulirelvi omada ja vallata üksnes isikutel, kellel on mõjuv põhjus ning et relvaluba tuleb korrapäraselt üle vaadata iga viie aasta järel. Lisaks peetakse oluliseks märkida, et liikmesriigid võivad oma õigusaktidega vastu võtta ka direktiivis sätestatust rangemaid eeskirju.

Kahjuks ei saanud aga Siseministeeriumi vastusest sisulist teavet selle kohta, miks PPA ametnikud ei lähtu uute relva(soetamis)lubade väljastamisel Relvaseaduses kirjasolevatest nõuetest ja miks ei aktsepteerita enamikke argumenteeritud ja mõistlikke põhjendusi, mida relvataotlejad esitavad.

Konkreetsete küsimuste või kaebuste korral soovitas Siseministeerium aga pöörduda otse PPA poole.