Eesti Relvaomanike Liidu väärtused ja tegevused

 1. Igal kodanikul on vääramatu õigus soetada, omada ja kanda tulirelva (edaspidi „relv”) kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega (Põhiseaduse § 19).
 2. Relva omamine on vaba ja seadust austava kodaniku õigus läbi usalduse, vastutuse ja kohustuste.
 3. Relvaomanikul on õigus relvaga kaitsta ennast, teisi ja oma vara kooskõlas seadusega.
 4. Relvaomanikul on õigus tegeleda laskeharrastusega enda arendamiseks ning relvakäsitsemise harjutamiseks.
 5. Relvaomanikul on kohustus olla distsiplineeritud, moraalne ja eetiline eeskuju, kes kunagi ei kasuta relva seaduserikkumise, kurjuse, kättemaksu või üleoleku vahendina.
 6. Relvaomanik on alati kohustatud järgima seaduse piiranguid ja ettekirjutusi, ohutut relva käitlemist ning tagama, et relv ei satu isiku kätesse, kelle kavatsused on vastuolus seadusega ja ühiskonna moraaliga.
 7. Relvaomanik kaitseb Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda (Põhiseaduse §54).
 8. Eesti Relvaomanike Liit (edaspidi „Liit”) seisab kõigi relvaomanike ülalmainitud õiguste kaitse eest, viies ellu järgmisi põhikirjalisi tegevusi:
  • vastutustundlikkusel, oskustel ja teadmistel tugineva relvakultuuri arendamine;
  • avalikkuse teadlikkuse tõstmine relvi, laskeharrastust, relvaohutust, turvalisust ja enesekaitset puudutavates küsimustes;
  • Eesti riigikaitse ja põhiseadusliku korra tagamise toetamine;
  • liikmete ja nende huvide esindamine  seadusandliku ning täidesaatva võimu juures läbi õigusaktide ja erinevate praktikate analüüsimise ning ettepanekute tegemise, tagasiside andmise ja osalemisega seadusloome protsessis;
  • osalemine erinevates menetlustes liikmete huvide kaitseks ja menetlusasutuste toetamine valdkondliku ekspertiisiga.
 9. Liit seisab selle eest, et relvade käitlemisega seotud seaduslikud piirangud jääks ajas mõistlikeks ja kaitseks seadusekuulekate relvaomanike õigusi.
 10. Liit peab läbirääkimisi soodustuste ja paremate tingimuste saamiseks oma liikmetele valdkonnaga seotud ettevõtjate ja asutustega, nagu relvapoed, lasketiirud jne.