Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole, et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel.

Ühe olulise asjaoluna tõime välja selle, et Siseministeerium on 2017. aastal juba teinud ettepaneku viia Relvaseadusesse sisse relvaloataotleja poolne põhjendamiskohustus ning selle alusel anda ametnikele täiendav kaalutlusõigus loa väljastamisel. Toona leidis Riigikogu eelnõu teisel lugemisel, et tegemist oleks väga subjektiivse hindamiskriteeriumiga ning ei ole õigustatud olukorras, kus kõik muud tingimused relvaloa või relva soetamisloa saamiseks on täidetud. Püüdlus piirata kodanike soovi oma turvalisust ise tagada on taunitav ning ohustab riigi julgeolekut. Riigikogu juhtivkomisjon otsustas jätta nimetatud ettepanek seadusemuudatusest välja. Seega on seaduseandja tahe välja öeldud ning relvaseadust ei ole vahepeal karmimaks muudetud.

Pöördumise täistekst on alla laetav failina.