Aprilli keskpaigas asutatud Eesti Relvaomanike Liidu juhatuse hinnangul tuleb Eestis senisest enam rõhku panna relvakultuuri ehk relvaomanike väärtusruumi arendamisele.

„Relva omamine on nii õigus kui kohustus,“ ütles Eesti Relvaomanike Liidu juhatuse liige Vootele Voit, kelle sõnul peab iga relvaomanik järgima seadust ja ettekirjutisi, ohutut relva käitlemist ning tagama, et relv ei satuks vale isiku kätesse. Sealhulgas peab relva omav inimene endale alati aru andma aru, et iga relvaga kordasaadetud üksikjuhtum mõjutab kõikide relvaomanike mainet. „Eesti kaitsevõime põhineb reservarmeel ning meie vabadus kõigi kodanike panusel. Riigis, kus relva ohutu omamine ja kandmine on osa ka üleüldisest heidutusest, tuleb igal relva omaval inimesel arvestada, et tema tegevus võib mõjutada nii ligikaudu 26 000 relvaomaniku saatust ja Eesti kui riigi kaitsevõimet,“ ütles Voit, kelle sõnul peab relvaga juhtunud intsidentide osas põhjused välja selgitama uurimine. „Iga juhtumi puhul tuleb kaaluda, millised olid tekkepõhjused ning mil moel oleks kahetsusväärset intsidenti olnud võimalik vältida.“

Eesti Relvaomanike Liit kutsub kõiki relvaomanikke käituma eetiliselt ja vastutustundlikult. „Relvaomanik peab olema võimeline mõtlema kõikvõimalikele ohustsenaariumitele, sealhulgas enda füüsilise või vaimse tervise muutumisele. Kui inimene vähegi tunneb, et mingil põhjusel võib ta relvaga toime panna avaliku korra rikkumise, tuleb relva omamisse ja kandmisesse sisse viia ka vastavad korrektuurid,“ ütles Voit.

Käesoleva aasta 14. aprillil registreeritud MTÜ Eesti Relvaomanike Liit on loodud relvakultuuri arendamiseks ja relvaomanike õiguste kaitseks, liidu liikmeks saavad astuda nii jahimehed, laskesportlased kui inimesed, kes on relva soetanud turvalisuse tagamiseks või kellel on huvi relvakultuuri arendamise vastu. 

Eesti Relvaomanike Liidu väärtused rõhutavad iga relvaomaniku kohustust olla distsiplineeritud, moraalne ja eetiline eeskuju, kes kunagi ei kasuta relva seaduserikkumise, kurjuse, kättemaksu või üleoleku vahendina. Relvaomanik peab järgima seadust ja ettekirjutisi, ohutut relva käitlemist ning tagama, et relv ei satu isiku kätesse, kelle kavatsused on vastuolus seadusega ja ühiskonna moraaliga. Lisaks kohustub relvaomanik kaitsma Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda kooskõlas põhiseaduse § 54-ga.

Liidu põhikirjalised tegevused on järgmised:

  • vastutustundlikkusel, oskustel ja teadmistel tugineva relvakultuuri arendamine;
  • avalikkuse teadlikkuse tõstmine relvi, laskeharrastust, relvaohutust, turvalisust ja enesekaitset puudutavates küsimustes;
  • Eesti riigikaitse ja põhiseadusliku korra tagamise toetamine;
  • liikmete ja nende huvide esindamine  seadusandliku ning täidesaatva võimu juures läbi õigusaktide ja erinevate praktikate analüüsimise ning ettepanekute tegemise, tagasiside andmise ja osalemisega seadusloome protsessis;
  • osalemine erinevates menetlustes liikmete huvide kaitseks ja menetlusasutuste toetamine valdkondliku ekspertiisiga.