Liidu asutamiskoosolek toimus Tallinnas 07.04.2021. a.

Asutajaliikmed Andres Rand, Hillar Põldmaa, Marie Fischer, Pavel Nordberg, Rene Toomse ja Vootele Voit leppisid kokku alljärgnevas:

 1. Mittetulundusühingu nimi on “Eesti Relvaomanike Liit” (edaspidi “Liit”).
 2. Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
 3. Liidu eesmärgiks on:
  • Vastutustundlikkusel, oskustel ja teadmistel tugineva relvakultuuri arendamine;
  • Avalikkuse teadlikkuse tõstmine relvi, laskeharrastust, relvaohutust, turvalisust ja enesekaitset puudutavates küsimustes;
  • Eesti riigikaitse ja põhiseadusliku korra tagamise toetamine;
  • Liikmete ja nende huvide esindamine seadusandliku ning täidesaatva võimu juures läbi õigusaktide ja erinevate praktikate analüüsimise ning ettepanekute tegemise, tagasiside andmise ja osalemisega seadusloome protsessis;
  • Osalemine erinevates menetlustes liikmete huvide kaitseks ja menetlusasutuste toetamine valdkondliku ekspertiisiga.
 4. Asutajad kohustuvad kandma kõik Liidu asutamisega seonduvad kulud, täitma asutatud ühingu põhikirja, hoidma tema head nime ning mitte tekitama oma tegevusega Liidule moraalset ega materiaalset kahju.
  Asutajad on teadlikud õigusaktide ja Liidu põhikirjaga kinnitatud õigustest ja kohustustest ning vastutusest oma süülise käitumise korral ühingu suhtes.
 5. Asutajad määravad Liidu juhatuse liikmeteks:
  • Andres Rand;
  • Hillar Põldmaa;
  • Pavel Nordberg;
  • Rene Toomse;
  • Vootele Voit.
 6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana Liidu põhikirja.